BẢNG GIÁ PHÒNG

PHÒNG DELUXE
+ Giá: 350.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Số giường: 02
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng

PHÒNG TRIPLE
+ Giá: 330.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 03
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Số giường: 03
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng

PHÒNG TWIN
+ Giá: 280.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Số giường: 02
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng

PHÒNG DOUBLE
+ Giá: 280.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng

PHÒNG SINGLE
+ Giá: 200.000 VNĐ
+ Số khách tiêu chuẩn: 02
+ Ghép 01 Khách thu 50.000 VNĐ
+ Giá phòng chưa bao gồm ăn sáng